Senaste nyheter
Hem / Användarvillkor, dataskyddspolicy och PB-avtal

Användarvillkor, dataskyddspolicy och PB-avtal

Användarvillkor, dataskyddspolicy och PB-avtal
VimedDjur.se
1 (4)
Denna dataskyddspolicy är framarbetad tillsammans med Digitala§Juristerna.
www.DigitalaJuristerna.se
Här kan våra läsare och användare läsa mer om våra Allmänna användarvillkor, vår
Dataskyddspolicy och vårt Personuppgiftsbiträdesavtal
Senast reviderat: 2018-06-11
De nya EU-reglerna kräver att vi ska tala om för våra läsare och användare om hur vi hanterar persondata
på ett tydligt sätt. Vi har därför uppdaterat vår dataskyddspolicy, som bland annat beskriver vilken
information om våra användare och läsare som vi sparar, varför vi gör det och hur vi använder oss av
den.
Våra allmänna användarvillkor, vår dataskyddspolicy och vårt personuppgiftsbiträdesavtal ingås
mellan oss och dig som användare av VimedDjur.se, när du blir medlem och skapar en användarprofil
hos oss. Vår dataskyddspolicy och vårt Personuppgiftbiträdesavtal gäller även för våra
samarbetspartners och kunder. Genom att skapa ett användarkonto hos oss, accepterar du följande:
1. Allmänna användarvillkor
En användare ansvarar själv för de inlägg som publiceras på sin blogg och i sina foruminlägg.
Användaren ansvarar också för innehållet i kommentarerna som lämnas i användarens blogg. Allt som
skrivs i en användares blogg, både inlägg och kommentarer och bilder, anses som publicerat material
och på så sätt är användaren även skyldig att ta bort olämpligt material från sin blogg och sina
foruminlägg. Användaren ansvarar även för att ha tillstånd för de bilder som publiceras i användarens
blogg och forumposter. Publicerat material skall i övrigt vara fritt från inlägg som är stötande,
kränkande, hotfulla eller våldsamma. Bloggen och forumet är inte en plats som får användas för att göra
reklam för egen eller andras verksamhet. Den som önskar reklamplats kan vända sig till vår
marknadsavdelning. Du som blogginnehavare ansvarar själv över vilket publicerat material som syns i
din blogg. Du som använder Vimeddjur.se:s forum ansvarar själv över publicerat material genom din
egna användare.
VimedDjur.se ansvarar inte för innehållet i användares blogg, bloggkommentarer eller forumposter.
Därför åligger det bloggaren att själv kontinuerligt ta egna säkerhetskopior av publicerat material på
sin blogg. VimedDjur.se är inte skyldig att tillhandahålla backuper för att återställa bloggar som
skadats eller raderats.
Användares publicerade material får inte:
• Hota, kränka eller förtala andra personer,
• Utgöra olaga våldsskildring, pornografi eller hets mot folkgrupp,
• Innebära spridning av datavirus, skadliga koder eller s.k. spam
• Innehålla förfrågningar om eller distribution av piratkopior, försäljning av stöldgods,
erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster,
• Strida mot tystnadsplikt, eller
• Strida mot upphovsrättsliga regler.
En användares kommentarer i annan användares blogg på Vimeddjur.se ska vara fritt från innehåll som
är stötande, kränkande, hotfullt, våldsamt eller av obscen natur.
Bloggen och forumet på VimedDjur.se ska vara skriven på svenska, norska, danska eller engelska.
VimedDjur.se har rätt att i efterhand granska allt material som publicerats, och har rätt att i efterhand ta
bort inlägg och kommentarer som strider mot dessa användarvillkor.
Om publicerat material i en användares blogg eller i forumet skulle leda till skadeståndsskyldighet
gentemot tredje person på grund av sitt innehåll, är han eller hon skyldig att hålla Vimeddjur.se och
samarbetspartners till Vimeddjur.se skadeslösa.Vimeddjur.se tar inte heller ansvar för konflikter mellan
användare på VimedDjur.se eller mellan användare på VimedDjur.se och utomstående person.
VimedDjur.se förbehåller sig rätten att ta bort användare som inte följer dessa användarvillkor. Bloggars
material kan kommas att användas i marknadsföringssyfte, det vill säga material från bloggar kan
komma att publiceras på sociala medier såsom Twitter, Facebook och Instagram eller veckans bild på
Användarvillkor, dataskyddspolicy och PB-avtal
VimedDjur.se
2 (4)
Denna dataskyddspolicy är framarbetad tillsammans med Digitala§Juristerna.
www.DigitalaJuristerna.se
VimedDjur.se. Om bloggaren av någon anledning inte vill ha sin blogg exponerad på dessa sociala
medier, måste Vimeddjur.se kontaktas och en separat överenskommelse göras.
Dessa användarvillkor gäller till vidare och kan ändras utan förbehåll. Det åligger användarna att
regelbundet hålla sig informerade om de villkor, policys och instruktioner som meddelas på
Vimeddjur.se och är gällande.
2. Dataskyddspolicy
Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär att alla företag måste följa vissa regler gällande hantering av
personuppgifter. Detta dokument har till syfte att informera er, våra läsare och användare, om hur vi på
VimedDjur.se hanterar och lagrar era personuppgifter, som ni lämnar till oss. I denna policy kan ni läsa
om hur vi behandlar uppgifterna och vilka rättigheter ni har. Policyn omfattar alla behandlingar där
personuppgifter hanteras. För samtliga personuppgifter vi hanterar och lagrar hos oss, görs en
intresseavvägning och/eller kontroll om lagrum finns, som styrker rätten att inhämta och hantera samt
lagra personuppgifterna.
VimedDjur.se ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn fastställs
minst en gång per år och uppdateras vid behov och gäller för både våra läsare, användare och anställda.
Vi har rutiner för: gallring av personuppgifter, hur de registrerades rättigheter tillgodoses och för
personuppgiftsincidenter. Vi för även en förteckning över vår personuppgiftsbehandling och vi har även
upprättat denna dataskyddspolicy, med syftet att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet
med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). För mer information om GDPR går det att läsa på
www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen. Nedan följer en beskrivning om vilka personuppgifter
VimedDjur.se hanterar och varför vi behandlar/lagrar dem.
Vi hanterar och lagrar samtliga nödvändiga uppgifter som vi behöver, för att vi ska kunna uppfylla våra
åtaganden gentemot er som läsare, användare, anställda, leverantörer, samarbetspartners m.fl. Vi
behöver särskilt behandla, hantera och lagra information om våra användare, för att kunna leverera vår
webbaserade tidning till er och för att ni ska kunna använda de funktioner som vi erbjuder. När en läsare
väljer att registrera sig som en användare hos oss, behöver vi hantera, lagra och spara exempelvis
användarens namn och e-mail, för att denne i sin tur ska kunna kommentera och skriva i våra forum och
använda våra övriga funktioner, såsom att skapa en blogg m.m. Avseende våra läsare, sparar vi endast
cookies och tillhörande IP-adress.
Vi hanterar och lagrar även samtliga personuppgifter som krävs för att vi själva ska uppfylla lagkrav
som ställs på oss som bokföringsskyldiga, arbetsgivare, samarbetspartner m.m. De personuppgifter det
gäller kan vara tex. namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress m.m. Personuppgifterna
behandlas varsamt och delas inte med obehöriga.
Våra behandlingsprogram och lagringsutrymmen (personuppgiftsunderbiträden)
Vi för register över våra användare, leverantörer samt anställda med samtlig kontaktinformation i
”Fakturan.nu”. Exempel på personuppgifter som sparas är IBAN, namn på kontakten inom kundens
bolag, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer (enskild firma) m.fl. Nödvändiga
personuppgifter för vår bokföring/fakturering delas även med Rotsac konsult AB, som sköter vår
bokföring. Mer information om GDPR säkring hos tjänsteleverantören går att hitta på www.fakturan.nu.
Vi lagrar personuppgifter om användare, leverantörer, anställda, samarbetspartners m.fl. även för att
skicka ut nyhetsbrev, via leverantören ”Mailchimp”. Avseende vår hantering av hemsidan
www.vimeddjur.se och våra bloggar, använder vi leverantören ”Wordpress”. Mer information om
GDPR säkring hos tjänsteleverantörerna går att hitta på www.mailchimp.com och www.wordpress.com.
Vi använder oss av kontaktregister och har sparade personuppgifter samt personuppgifter för löpande
kommunikation i våra arbetstelefoner och i våra arbetsdatorer (laptops) samt i mailtjänsten ”Mailjet
inc”. Samtliga telefoner, laptops och mailkonton är lösenordskyddade. Mer information om GDPR
säkring hos mailleverantören går att hitta på www.mailjetinc.com.
Utskrivna dokument som innehåller personuppgifter tex. visitkort, anställningsavtal, samarbetsavtal,
kundfakturor, leverantörsfakturor, övriga samarbeten, erhållna tillstånd (för att använda bilder eller
Användarvillkor, dataskyddspolicy och PB-avtal
VimedDjur.se
3 (4)
Denna dataskyddspolicy är framarbetad tillsammans med Digitala§Juristerna.
www.DigitalaJuristerna.se
artiklar i VimedDjur.se), tävlingar m.m. lagras främst i låsta skåp. Vi lämnar inte känsligt material
framme längre än nödvändigt och är uppmärksamma på att kunders uppgifter ska skyddas från
obehöriga.
Behandling och lagring enligt ovan sker inom lagrum: avtal, rättslig förpliktelse och intresseavvägning,
för att på bästa sätt kunna leverera bland annat vår webbaserade tidning.
Vi ser löpande och minst årligen över samtliga register och lagringsutrymmen som innehåller
personuppgifter, och tar bort sådana personuppgifter som inte längre behövs för att kunna fullfölja våra
åtaganden gentemot er/uppfylla gällande lagkrav av olika slag. Ni får alltid meddela oss ändringar av
era personuppgifter, för att vi ska ha korrekta uppgifter. Ni har även rätt att kontakta oss för att en gång
per år kostnadsfritt få information om vad vi innehar för personuppgifter om er. Ni har också rätt att få
era personuppgifter ”bortglömda/raderade”, om de inte måste fortsätta innehas av oss för att uppfylla
exempelvis lagkrav eller p.g.a. stark indikation att de är av vikt att behålla vid gjord intresseavvägning.
Eventuella klagomål på vår behandling av personuppgifter ska lämnas till Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet.
Vi säljer inte era personuppgifter till någon annan och vi delar inte med oss av personuppgifter till
obehöriga. Vi lämnar endast ut personuppgifter till externa parter om lagen kräver det, eller om det är
nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtal eller för att uppfylla våra interna
behov av säkerhets-/kvalitetskontroller som vid tex. kvalitetskontroll/revision av vårt bolag.
Vi tilldelar endast behörighet till olika behandlingsmedium samt lagringsutrymmen efter behov till våra
anställda. Vi gör löpande bedömningar och årliga genomgångar av hur vi bäst hanterar
personuppgifterna som inkommer till oss, för att minska risken att de nyttjas på ett ej tilltänkt sätt. Vi
ser också över säkerheten i våra hanterings- och lagringsmedium löpande samt årligen, för att hålla en
bra säkerhetsnivå.
En personuppgiftsincident är exempelvis ett dataintrång eller annat som innebär att vi förlorar kontrollen
över de personuppgifter vi behandlar. Vid upptäckta intrång i våra system/lagringsutrymmen där
personuppgifter lagrats, ska vi utan dröjsmål (direkt vid upptäckt) och senast inom 72 timmar, meddela
dem vars personuppgifter som berörs samt Datainspektionen om det inträffade och vidta samtliga
möjliga åtgärder för att minimera skaderisken. Alla sådana händelser dokumenteras hos oss internt.
3. Personuppgiftsbiträdesavtal
Detta är ett avtal som ingås mellan oss och dig som användare när du skapar ett konto hos oss, eller
mellan oss och dig som samarbetspartner/kund/etc. när du ingår ett avtal med oss. Detta avtal är en
integrerad del av det/de övriga avtal som ingås mellan oss (allmänna användarvillkor och
dataskyddspolicy). Avtalet är giltigt så länge som vi behandlar personuppgifterna som ni har delat med
oss.
Syftet med vår behandling av era personuppgifter är att kunna leverera våra tjänster. Vi samlar in,
bearbetar och lagrar samtliga personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra
åtaganden gentemot er enligt avtal samt som vi behöver för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt
andra avtal och följa gällande lagar. För mer information om detta, vänligen läs vår Dataskyddspolicy.
Personuppgifterna lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan
angivna syften, och så länge ni inte skriftligen motsätter er vår behandling av era personuppgifter. Ni är
ensamt ansvariga för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagenligheten av de
personuppgifter som lämnats till oss.
Vi kan behålla personuppgifter efter att avtalet har upphört, i den utsträckning det krävs enligt lag samt
efter intresseavvägning som styrker rätten att inneha uppgifterna, med samma typ av tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder som beskrivs i detta avtal.
Ni har rätt att återkalla ert samtycke till vår behandling och därmed rätt att begära att personuppgifterna
ändras, korrigeras, raderas eller flyttas, under förutsättning att det inte finns lagkrav och/eller
intresseavvägning som visar att uppgifterna inte får eller bör raderas av oss.
Användarvillkor, dataskyddspolicy och PB-avtal
VimedDjur.se
4 (4)
Denna dataskyddspolicy är framarbetad tillsammans med Digitala§Juristerna.
www.DigitalaJuristerna.se
Som en del av leveransen av våra tjänster till er och för att vi ska uppfylla våra rättigheter och
skyldigheter enligt avtal, använder vi oss av underleverantörer i rollen Personuppgiftsunderbiträden och
genom dessa behandlas era personuppgifter på uppdrag av oss. Vi säkerställer att våra underbiträden
agerar i enlighet med GDPR. Vi kommer att underrätta er innan väsentliga ändringar av
underleverantörer sker. En ändring av underleverantör ska dock inte i sig betraktas som ett brott mot
ingångna avtal mellan oss och er. Genom att acceptera detta avtal, accepterar ni att vi använder oss av
underleverantörer på så sätt som beskrivs ovan. Ni kan läsa mer om våra befintliga underleverantörer i
vår Dataskyddspolicy.
Vi lämnar endast ut personuppgifter/tillgång till sådana om lagen kräver det, och om det är nödvändigt
för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot er. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter
exempelvis till följande parter: revisorer, skattemyndighet, bank, försäkringskassa, försäkringsbolag,
support för de programvaror vi använder m.fl. I varje enskilt fall görs dock en avvägning om det måste
lämnas ut. Detta gäller även efter att avtal mellan oss och er som kund har upphört att gälla.
Vid ev. upptäckta intrång i våra system/lagringsutrymmen där personuppgifter lagrats ska vi utan
onödigt dröjsmål (direkt vid upptäckt), senast inom 72 timmar, meddela er samt Datainspektionen om
det och vidta samtliga möjliga åtgärder för att minimera skaderisken. Samtliga incidenter dokumenteras
internt. Eventuella klagomål på vår behandling av personuppgifter ska lämnas till Datainspektionen som
är tillsynsmyndighet.
Vi säkerställer konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av personuppgifter enligt gällande
Dataskyddslagstiftning (GDPR). Vi genomför systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för
att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, med hänsyn tagen till den senaste tekniken och
implementationskostnader i förhållande till den risk som behandlingen innebär och typen av
personuppgifter som ska skyddas.
Vi ser minst årligen över våra olika lagringsutrymmen och system, för att upptäcka eventuella
förbättringsmöjligheter i vår hantering av personuppgifter och även för att ta bort äldre ej längre
nödvändiga uppgifter.
Detta avtal ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt. Tvister som uppstår i anledning av tolkningen
eller tillämpningen av dessa avtalsvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska i första
hand avgöras direkt med användaren. Om tvist fortfarande föreligger ska tvisten avgöras och prövas av
Stockholms tingsrätt.
Underskrifter vid skapandet av användarkonto hos www.VimedDjur.se:
”VimedDjur.se” förbinder oss att följa ovan angivna hantering av personuppgifter enligt våra allmänna
användarvillkor, vår dataskyddspolicy och detta personuppgiftsbiträdesavtal.
”Användaren/Kunden/Samarbetspartnern/etc.” har förstått innehållet och innebörden av detta avtal,
VimedDjur.se:s allmänna användarvillkor samt dataskyddspolicy och förbinder sig att följa ovan
angivna bestämmelser vid skapandet av ett användarkonto hos www.vimeddjur.se eller vid ingående av
avtal med VimedDjur.se.
Vi beaktar och uppfyller gällande lagkrav och vi värnar självklart om er integritet. Har ni några frågor
kring vår hantering av personuppgifter är ni alltid välkomna att kontakta oss!
Med vänligaste hälsningar,
Maria Fabach, Dataskyddsansvarig
Vimeddjur@gmail.com
Stockholm 2018-06-11.

Visa att du gillar oss
Hoppa till verktygsfältet