Senaste nyheter
Hem / Hund / Juridiska frågor gällande fodervärdsavtal hund

Juridiska frågor gällande fodervärdsavtal hund

Att vara fodervärd åt en hund, betyder att du tar hand om hunden som din egen. Överlåtaren ( uppfödaren) bibehåller vissa rättigheter gällande hunden. T.ex. rätten till att ställa ut och avla. När avtalet är uppfyllt övergår hunden i fodervärdens ägo.Planerar du att ta en hund på foder? Det finns olika slags former av avtal där reglena och åtagandet ser lite olika ut beroende på om du väljer en hane eller tik på foder. Dessa frågor och svar är baserade på SKK:s fodervärdsavtal.

 1. Om fodervärden inte sköter hunden ordentligt, kan överlåtaren (alltså uppfödaren) ta tillbaka hunden?
  Överlåtaren äger rätt att häva avtalet och utan ersättning återfå hunden om det kan påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal, vilket sker i allmän domstol. Det är alltså tingsrätten som avgör om hunden inte har skötts ordentligt, d.v.s. enligt avtalet, och först därefter kan överlåtaren med laglig rätt ta tillbaka hunden.

 

 1. Hur många parningar får man som mest kräva på en hanhund som överlåts med fodervärdsavtal?
  Överlåtaren kan kräva max 6 stycken valpkullar med minst en levande valp som uppnår fem veckors ålder per kull. Det vill säga, överlåtaren kan kräva så många parningar som krävs för att avtalat antal valpkullar, dock max sex stycken, uppnås.

 

 1. Har uppfödaren rätt att bestämma hur ser det ser ut i fodervärdens hem t.e.x övriga djur (om de införskaffas efter hunden emottagits)?
  Inom ramen för SKK:s fodervärdsavtal har överlåtaren inte rätt att bestämma om hemförhållandena hos fodervärden, eller hur många eller vilka hundar som eventuellt kommer till fodervärden efter att hunden har överlåtits. Om de ändrade förhållandena skulle innebära att fodervärden inte uppfyller någon del av avtalet så ska det prövas i domstol (se fråga 1).

 

 1. Får överlåtaren/uppfödaren komma oanmäld, hur ofta får den komma?
  Det finns ingenting i avtalet som stipulerar huruvida överlåtaren får eller inte får göra hembesök hos fodervärden eller inte. Här gäller svensk lagstiftning. Överlåtaren kan t.ex. knacka på dörren och hoppas på att bli inbjuden, men denne får inte tvinga sig in i någon annans hem.

 

 1. Om hunden inte håller måttet för avel, vad händer då?
  Att hunden inte håller måttet, d.v.s. t.ex. inte uppfyller hälsokraven som gäller för avel eller om överlåtaren helt enkelt inte anser att hunden är tillräckligt representativ för denne kan överlåtaren välja att låta fodervärdsavtalet löpa ut, utan att parningar sker. D.v.s. att ägaskapet övergår till fodervärden när avtalad ålder uppnås. Överlåtaren kan även välja att avsäga sig avelsrätten helt och således justera det ursprungliga fodervärdsavtalet. Parterna får då komma överens om ett tilläggsavtal där det framgår att överlåtaren avsäger sig sina rättigheter enligt fodervärdsavtalet och att hunden överlåts till fullo till fodervärden i förtid. Detta ska dateras, signeras och upprättas i två exemplar så att parterna får var sin kopia.

 

 1. Vem äger hunden innan avtalet är uppfyllt?
  Äganderätten övergår till fodervärden när avtalet är uppfyllt. D.v.s. när avtalat antal kullar är uppnått alternativt när hunden uppnår den avtalade åldern. Överlåtaren äger således hunden fram till dess.

 

 1. Får fodervärden lämna bort hunden till någon annan än uppfödaren om den reser bort?
  Fodervärden kan lämna bort hunden tillfälligt till någon annan person, en hundvakt eller liknande omsorg, så länge som avtalet i övrigt uppfylls. Fodervärden måste se till att hunden är disponibel för överlåtaren när så behövs, för t.ex. parning, veterinärundersökning eller utställning, tävling eller prov. Fodervärden måste även tillse att villkoret gällande skyldigheten att meddela överlåtaren när tiken börjar löpa uppfylls även när hunden är hos någon annan.

 

 1. Hur ser halvfodervärdsavtalet ut juridiskt? Är det det som heter bibehållen arvsrätt?
  Ett så kallat halvfodervärdsavtal, eller köpeavtal med bibehållen avelsrätt som det heter, innebär att valpen/hunden säljs till halvt ordinarie pris. Resten av hundens värde erläggs genom att uppfödaren behåller avelsrätten, det vill säga rätten till en valpkull (om minst en valp som uppnår fem veckors ålder) för en tik eller tre valpkullar för en hanhund. Äganderätten för hundar som är sålda enligt detta avtal övergår till köparen vid överlämnandet och inte efter att uppfödarens avelsrättigheter utnyttjats. Enligt köpeavtal med bibehållen avelsrätt gäller avelsrätten för såväl tik som hane till dess att hunden fyllt fem år. Har avelsrätten inte utnyttjats dessförinnan förfaller den utan rätt för uppfödaren att få någon ersättning. Säljaren ansvarar för samtliga kostnader som avser parning, valpning och uppfödning, inklusive kostnader som kan knytas till erforderliga veterinärundersökningar. För köparens del gäller att denne är skyldig att låta hunden medverka i de undersökningar som erfordras, exempelvis ögonlysning och höftledsröntgen. Eftersom äganderätten till hunden har övergått på köparen är det köparen som håller hunden försäkrad. Det finns en skadeståndsklausul som ger säljaren rätt att kräva skadestånd av köparen om denne förhindrar säljaren att erhålla sina rättigheter enligt avtalet.
 1. Kan man skriva egna avtal själv och hur gör man då för att de ska bli juridiskt bindande?
  För samtliga medlemmar i SKK-organisationen finns ett regelverk som ska efterlevas: grundreglerna. I och med att man är medlem i organisationen har man förbundit sig att följa dessa regler. Köpe- och fodervärdsavtalet och köpeavtalet med bibehållen avelsrätt är tvingande avtal. Det betyder att den som är SKK-uppfödare måste använda sig av avtalen vid respektive form av överlåtelse av en hund. Man får inte ändra innebörden eller villkoren i avtalen. Om en SKK-uppfödare skriver ett eget avtal med hänvisning till att det råder avtalsfrihet i vårt land, bryter denne mot grundreglernas förpliktelse att använda av SKK fastställda avtal och riskerar att bli ett ärende för SKKs Disciplinnämnd. Enligt SKKs stadgar kan en medlem som handlar i strid mot grundreglerna tilldelas varning, meddelas registrerings- och/eller tävlingsförbud eller uteslutas ur SKK.
  Om man däremot inte är medlem i SKK-organisationen kan man skriva egna avtal. Dock rekommenderas att man tar hjälp av en jurist med att skriva avtalet så att viktiga delar inte tappas bort. Det råder avtalsfrihet i vårt land, varför det står var och en fritt att avtala om (nästan) vad som helst. Min uppfattning är dock att avtal som ena parten själv har skrivit är att det alltför ofta dyker upp frågeställningar efterhand som inte reglerats i avtalet och därmed uppkommer det tvister.

 

 1. Finns åldersgräns för avelsnyttjande tik/hane?
  Av SKK:s grundregler framgår att uppfödare, i avel, inte ska använda hanhund/tik förrän vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende. Tik får paras tidigast vid 18 månaders ålder. Det finns således ingen uttalad tidigaste ålder då hanar får paras.
Visa att du gillar oss

Om Maria

Kolla in detta också :)

Annons: Djurförsäkring – en tryggare framtid för dig och ditt djur

Annons Det finns många sätt du kan ta hand om och bevaka ditt husdjur på, …

Lämna ett svar

Hoppa till verktygsfältet