Senaste nyheter
Hem / Hundarna / Koppeltvång kommuner

Koppeltvång kommuner

Koppeltvång kommuner

Boden kommun

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställs med offentlig plats: Björknäsgymnasiets parkmark, Björknäsparken, Norrigårdarna och området runt Överluleå kyrka med begravningsplats samt följande begravningsplatser: Lundagårds begravnings-plats, Skogskyrkogården, Gunnarsbyns begravningsplats och Harads begravningsplats. 15 § Hundens eller kattens ägare, den som tagit emot en hund eller katt för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund eller katt är skyldig att följa bestämmelserna i 16-18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för assistanshund för person med funktionshinder eller för polishund i tjänst. 16 § Hundar ska hållas kopplade inom alla offentliga platser samt inom alla områden som kommunen enligt 3 § jämställt med offentlig plats. Det som sägs i denna paragraf gäller ej områden för fritidsbebyggelse. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. 18 § Föroreningar efter hundar ska plockas upp på alla offentliga platser inom kommunens tätorter, samt inom alla områden som kommunen enligt 3 § jämställt med offentlig plats och alla med skyltar utmärkta gång-, cykel- och mopedvägar. Avgränsningar för kommunens tätorter är redovisade på bifogad karta 23 § Hundar får ej vistas i följande motionsspår: Gruvberget och Gammelängsfältet. I öv-riga motionsspår får dock hundar förekomma vid träning med kopplad hund eller som draghund, enligt anslag vid motionsspåren från Kultur- och Fritidsförvaltningen. Förbud för Slädhundsekipage gäller i följande motionsspår: Paglaterrängen, A8/Åberget/Sävast, Gruvberget och Gammelängsfältet. Kultur- och Fritidsförvaltningen kan besluta om dispens för tävlingar och liknande evene-mang.

Borås kommun

16 §Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, för signal- och servicehund för handikappad eller för polishund i tjänst. 17 § Hundar skall hållas kopplade på torg, begravningsplatser, kyrkogårdar, anläggningar för lek och idrott, i parker, på kommunala badplatser enligt bifogad förteckning (bil 1) och i Kypegårdens, Kransmossens och Hedens markerade motionsspår enligt bilagda kartbilagor (Karta bil 2-4). Under tidsperioden 1/5 – 1/9 varje år gäller badförbud för hundar på kommunala badplatser enligt bifogad förteckning (bil 1). Under perioden 1/5-1/9 får hundar inte vistas på den kommunala badplatsen vid Almenäs. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Ekerö kommun

TÄNK PÅ

att din hund inte får skälla när den lämnas ensam i bostaden

att din hund inte får förorena på gångvägar och gräsmattor

att föroreningen kan plockas upp i påse som sedan läggs i hundlatrin behållare eller det egna sopkärlet

att många människor är rädda eller allergiska mot hundar

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, § 36: Husdjur eller andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Anm.  Sådan olägenhet är t ex när en hund står i en lägenhet och skäller stora delar av dagen, eller när en hund upprepade gånger rastas på en planerad gräsyta. Miljönämnden är tillsynsmyndighet.

Lagen om tillsyn över hundar, § 1: Hund skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till dess natur och övriga omständigheter erfordras för att förebygga att den orsakar skada eller avsevärd olägenhet. Anm.   Hundägaren är alltid skyldig att hålla hunden under sådan uppsikt att den inte skrämmer, ofredar eller skadar människor och djur. Polisen är tillsynsmyndighet.

I kommunen gäller kopplingstvång i Ekerö centrum och större delen av Drottningholmsparken.

Under tiden 1 mars – 20 augusti får hundar enligt jaktlagen inte springa lösa i marker där det finns vilt.

Gnesta kommun

§17 Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll/nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 18-19 dessa ordningsföreskrifter. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst eller hund, för vilken polismyndigheten medgett särskilt undantag. §18 Hundar ska hållas kopplade inom offentlig plats som avses enligt bilaga 1. Hundar får inte vistas på llnin badplats under perioden 15 maj — 15 september. När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer, eller vara försedd med annan fast anbringad IDmärkning (tatuering, mikrochip o.s.v.) Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. §19 På offentlig plats och därmed jämställda områden (enligt bilaga 1) ska föroreningar efter hundar plockas upp.

Lilla Edets kommun

15 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund som fodervärd eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 16 och 17. Detta gäller även kattägare i tillämpligt fall under §16. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.
16 § Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: på torgen i Lilla Edet och Lödöse medan torghandel pågår, på kommunala lekplatser, badplatser, elljusspår och anlagda skidspår samt under tiden from den 1 april till och med den 30 september i park eller plantering. Tikar skall under löptid hållas kopplade. Katter får inte vistas på kommunala lekplatser. När en hund inte hålls kopplad skall den vara märkt på sådant sätt att ägaren kan identifieras. Hundar får inte vistas på begravningsplatser.
17 § Föroreningar efter hundar skall plockas upp.

Höganäs kommun

16 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, för polishund i tjänst eller för assistanshund som är försedd med tjänstehundstäcke. 17 § Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: a. begravningsplatser, b. friluftsområden, c. idrottsplatser – under tid då allmänheten har tillträde -, d. lekplatser, som angivits i bilaga 1.4 Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas a. på allmän försäljningsplats under tid då torghandel pågår. b. på badplats – under tiden 15/5 – 15/9 – , som angivits i bilaga 1. c. på motionsslingan i Lerbergsskogen Under förutsättning att hunden hålls kopplad, får passage dock ske över mark som ingår i badplatsområdet respektive motionsslingan. 18 § Fasta föroreningar efter hundar skall plockas upp dels på offentlig plats, eller plats som jämställs med offentlig plats, inom Höganäs, Väsby, Vikens, Lerbergets, Nyhamnsläge, Mölle, Arilds och Jonstorps tätorter, dels inom område som angivits som badplats i bilaga till 3 § ovan. Begränsningen av respektive tätort framgår av bilaga 2

Sollentuna kommun

§ 19 Hundar kopplingstvång
Hundar ska hållas kopplade på de offentliga platserna i kommunen samt vid
rastning på eller i nära anslutning till anlagda motionsspår och vid rastning i
nära anslutning till anlagda skidspår i hela kommunen.
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen. Detta är dock
inget krav inom inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer.

Smejdebackens kommun

14 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa
bestämmelserna i 15 och 16 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller
inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för
funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.
15 § Hundar ska hållas kopplade inom följande områden:
Tätbebyggelse, på försäljningsplatser där torghandel pågår, på
badplatser, på lekplatser, vid motionsspår, i bostadsområden samt på
begravningsplatser. Tikar ska under löptiden hållas kopplade inom hela
kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer eller annan identifikation.

16 §
Inom de områden som angivits i § 15 denna stadga ska föroreningar efter
hundar plockas upp.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan
tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns
vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan
tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte
används vid jakt.

Lycksele kommun

I Lycksele finns allmänna ordningsföreskrifter som polisen har
tillsynsansvar över. I ordningsreglerna står att hundar inte får vistas
på allmän begravningsplats, vistas på lekplats eller badplats eller
göra skada på park eller plantering. Förorening efter hundar ska inom
tätbebyggt område plockas upp från tator, torg, gång- och cykelvägar,
motionsspår samt parker och grönytor där regelbunden gräsklippning
sker. Hundar ska hållas kopplade på försäljningsplats medan
torghandel pågår, samt under tiden 15 maj – 15 september. Hundar som
inte hålls kopplade ska vara försedd med halsband med ägarens namn,
adress och telefonnummer. Löptikar utomhus ska hållas kopplad eller inom
inhägnad område. Hundens ägare eller den som är ansvarig för hundens
vårdnad och underhåll är ansvarig för att följa bestämmelserna i
ordningsföreskrifterna. Vissa av dessa regler gäller inte för ledarhund
för synskadade, hund i polistjänst, räddningshund, service och
signalhund eller hund förvilken polismyndigheten medgett särskilt
undantag.

Karlskoga kommun

16 § Hundens ägare eller den som har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 – 21 §§.5 (6) 2011-12-20 17 § Det som sägs i 18 § gäller inte för ledarhundar för synskadade, serviceoch signalhundar för funktionshindrade eller för polis- och tullhund i tjänst. 18 § Hund får inte medföras eller vistas på följande platser: På motionsslingor och motionsspår vintertid när de fungerar som skidspår. Allmänna badstränder under sommarsäsongen 1 maj – 30 september. Inom offentliga byggnader. 19 § Hundar skall hållas kopplade. Kopplingstvång föreligger dock inte på hundbadplats, hundrastplats eller då hundklubb arrangerar eller på annat sätt svarar för särskild träning av hundar. 20 § Hund, som vistas utomhus, skall vara ID-märkt eller bära halsband försett med uppgifter som möjliggör kontakt med ägaren. 21 § Föroreningar efter hundar skall plockas upp.

Järfälla kommun

Under tiden 1 mars till 20 augusti ska hunden vara kopplad eller under sådan lydnad att det vore som om den vore kopplad. Inom samtliga naturreservat i kommunen råder kopplingstvång året om, oavsett hur bra hunden lyder. Det gäller totalt hundförbud på Järfälla Griftegård, Järfälla kyrkogård, Bonäsbadet, Görvälnbadet, Kallhällsbadet.

Herrljunga kommun

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns däremot inte i lagstiftningen, förutom i rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller instängda.

Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Full kontroll även annan tid
Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. Det innebär att hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att du kan stoppa den eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan det ska hunden gå i koppel eller i lina. En lösspringande hund i naturen får kopplas av en jakträttshavare. Det är ofta markägaren eller någon som företräder henne eller honom.

Om hunden inte går att fånga riskerar den att bli skjuten. En hundägare har ett strikt ansvar att hunden inte orsaker ”skador eller avsevärd olägenheter”. Det gäller inte bara vilt utan även till exempel betande tamdjur. Även en hund som inte biter djuren, utan bara jagar dem i en hage, är ett exempel på en skada eller olägenhet.

I ett område där renskötsel bedrivs ska hundar, som inte används i renskötseln, kopplas. Detta gäller också när renar flyttas. Denna regel finns i rennäringslagen. Här finns ett koppeltvång (”hållas i band”).

Kopplingstvång i nationalparker
I vissa fall gäller absolut kopplingstvång. Då finns inget utrymme för egna tolkningar av lagen. I nationalparker gäller att hund ska vara kopplad. I vissa nationalparker tillåts inte hundar alls.
Alla nationalparker har regler, så kallade föreskrifter, där du kan läsa vad som gäller i just det området. På Naturvårdsverkets webbplats kan du hitta de föreskrifter som gäller i Sveriges olika nationalpark

I naturreservat
I de flesta naturreservat gäller kopplingstvång. I naturreservat med känsligt djurliv eller många besökare är det oftast så. Se informationsskylten vid entrén till naturreservatet eller fråga din länsstyrelse eller kommun.
Lokala och regionala beslut om kopplingstvång
Länsstyrelsen kan besluta om kopplingstvång med stöd av jaktförordningen. Beslutet kan gälla såväl under tiden 1 mars – 20 augusti som annan tid på året. Kopplingstvång gäller till exempel i en stor del av Östersjökustens skärgård.
Kommunen kan också införa lokala regler om exempelvis kopplingstvång och hundförbud. Hundförbud gäller till exempel ofta för lekplatser, på många kyrkogårdar samt på allmän badplats. Närmare information om vad som gäller just i din kommun kan du få från kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd.
Hundägarens ansvar
Hundägare har så kallat ”strikt ansvar” för sin hund. Det innebär att du till och med kan hållas ansvarig för skada som hunden orsakar även om någon annan har hand om den. I ansvaret ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller.
Undantag i samband med till exempel jakt
Man får ha hundar lösa:
·       vid tillåten jakt eller jaktträning under särskilda tider som anges i 16 § jaktförordningen (de får då inte jaga annat än det vilt som är lovligt för jakten). Det varierar mycket beroende på viltart.
·       för spårning eller apportering av skadat eller fällt vilt om hunden står under förarens kontroll med stöd av 17 § jaktförordningen.
·       för att valla tamdjur med stöd av 32 § Naturvårdsverkets föreskrifter 2002:18.
Länsstyrelsen kan ge fler undantag. Sådana ges i vissa fall för träning av till exempel polishundar, brukshundar och vakthundar. Länsstyrelsen kan också inskränka på möjligheterna att använda jakthundar i vissa fall.

Kalix kommun

17 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. 18 § Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: Offentliga platser. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar och hästar får inte vistas på begravningsplatser, allmänna lekplatser samt allmänna badplatser som jämställs med offentlig plats i 3 §. 19 § Inom följande områden ska föroreningar efter hund och häst plockas upp: Detaljplanelagda områden samt övriga områden med samlad bebyggelse

Burlöv

Under tiden 1 mars – 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. I Burlövs kommun gäller detta bland annat vid dammarna vid Natur- och kulturstråket.

Orust kommun

17 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller tjänstehund under tjänsteutövning.” 18 § Hundar får inte vistas på kommunens badplatser under badsäsongen. Hundar skall hållas kopplade inom tätbebyggelsen i samhällena Henån, Svanesund, Varekil, Ellös, Stocken, Gullholmen, Hälleviksstrand och Mollösund. När en hund inte hålls kopplad på offentlig plats skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. 19 § Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom samma områden som anges i § 18 samt på samtliga begravningsplatser, lekplatser, motionsspår, campingplatser och idrottsplatser.

Nässjö kommun

17 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadade personer, servicehund, signalhund eller polishund i tjänst. 18 § Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: – De anlagda motionsspår som nämns i 3 §, lekplatser, Stadsparken i Nässjö och på försäljningsplats medan torghandel eller marknad pågår. Försäljningsplatser är Stortorget och Södra torget, Storgatan (gågatudelen med Myggans Plats) i Nässjö, Torget och Köpmansgatan i Bodafors, Torget och marknadsplatsen vid Esplanadgatan i Forserum och Torget i Malmbäck. – Tikar skall, under löptid, hållas kopplade inom hela kommunen. Det är inte att kräva att hålla löpande tikar kopplade inom inhägnade områden. – När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. – Hundar får inte vistas på begravningsplatser och de allmänna badplatser som nämns i 3 §. 19 § Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: gator, trottoarer, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, torg, vårdade parker, grönytor, lekplatser samt anläggningar för motion

 Osby kommun

15 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst. 16 § Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: Gångbana, gata, torg och park inom detaljplanelagt område i tätorterna Osby, Lönsboda, Killeberg, Hökön och Visseltofta samt inom lekplats, allmän badplats och elljusförsedd motionsslinga. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på begravningsplatser. 17 § Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: Gångbana, gata, torg och park inom detaljplanelagt område i tätorterna Osby, Lönsboda, Killeberg, Hökön och Visseltofta samt inom lekplats, allmän badplats och elljusförsedd motionsslinga.

Jönköpings kommun

1 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges samt områden enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun (06 FS 2011:30) enligt § 3 som jämställs med offentlig plats. 2 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa dessa föreskrifter. 3 § För ledar- eller servicehund i tjänst för person med funktionsnedsättning, för signalhund, räddningshund eller polishund i tjänst gäller inte vad som anges i §§ 4 och 6. Dessa paragrafer gäller ej heller för hund för vilken polismyndigheten i Jönköping givit särskilt undantag. 4 § Hund får ej vistas på följande platser: 1. Kommunala badplatser under tiden 1/4-30/9. 2. Kommunens inhägnade områden för bassängbad 3. Allmänna lekplatser 5 § Hund skall hållas kopplad på följande platser: 1. Kommunala trädgårdsanläggningar. 2. Kommunala motionsspår enligt bilaga A. 3. Offentlig försäljningsplats inom område där hund får vistas. 4. Kommunala idrottsplatser enligt bilaga B. 5. Campingplatser. 6. Kyrkogårdar och begravningsplatser. 7. Skol- och förskolegårdar.

Skellefteå kommun

15 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll
eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är
skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det som sägs i
dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person
eller för polishund i tjänst.
16 § Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: på
försäljningsplats, medan torghandel pågår, på allmän
begravningsplats, på campingplatser, på allmän plats som tas i
anspråk för offentlig tillställning, i särskilt iordningställda
skidbackar, kälkbackar och motionsspår samt under tiden fr o m
den 1 maj t o m den 15 september i park eller plantering.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen,
dock inte inom inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med
ägarens namn, adress och telefonnummer.
Hundar får inte vistas i anlagda skidspår annat än i särskilt
anvisade spår.
Hundar får inte vistas sommartid på särskilt anordnade badplatser
eller lekplats.
Hund som påträffas lös under omständigheter eller tid som strider
mot vad i denna paragraf stadgas får omhändertagas av polisman
och om upplysning om ägaren eller innehavaren ej kan fås,
forslas till hundstall. Har ägaren eller innehavaren ej inom fem
dagar efter hundens upptagande återhämtat hunden och ersatt
kostnaden för dess upptagande och vård ankommer det på
polismyndigheten att besluta om vad som ska göras med hunden.
kellefteå kommun 6
17 § Inom följande områden skall föroreningar efter hundar
plockas upp: anlagda trottoarer, gång- och cykelvägar, parker och
grönytor, gator och torg, begravningsplatser samt i särskilt
iordningställda skidbackar, kälkbackar, elljusspår och motionsspår

Arvika kommun

Lagen om tillsyn över hundar lägger hela ansvaret på hundägaren för allt vad hunden kan orsaka. Därför ska du se till att hunden inte skrämmer, skadar eller ofredar vare sig människa eller djur.

För allas trevnad glöm inte att plocka upp efter din hund! Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter är hundägaren skyldig att plocka upp efter hunden inom detaljplanelagt område. I Arvika och de större tätorterna finns särskilda hundlatriner utplacerade där du kan slänga plastpåsen.

Skällande hundar kan vara en olägenhet enligt miljöbalken. Kontakta i första hand hundägaren. Hjälper inte det kan du kontakta Miljöstaben.

Koppeltvång

Under tiden 1 mars till 20 augusti, det vill säga under den period då naturen är en stor barnkammare, får din hund inte springa lös i marker där det finns vilt, det vill säga djur och fåglar. Under resten av året ska hunden hållas under uppsikt så att den inte ofredar människor eller djur. Särskilda regler gäller i kommunens naturreservat.

Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom detaljplanelagda område och du får inte ha med din hund på kommunalt skötta badplatser eller på begravningsplatser.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Karlskrona kommun

Ägare till hund, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande, eller den som endast tillfälligt vårdar hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller ej ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. 

18§ Inom och bifogad karta (bilaga 2) samt inom till allmänt begagnande upplåtna bad-och campingplatser skall hund vara kopplad. När hund inte hålls kopplad inom övriga områden, skall den vara identifikationsmärkt med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hund får inte vistas på salutorg under pågående torghandel, hamnområden där livsmedel eller förpackningar till livsmedel hanteras och/eller förvaras, på till allmänt begagnande upplåtna lekplatser eller begravningsplatser. 

19§ Inom följande områden skall föroreningar efter hund plockas upp.
-Trossö, samt på platser i under 18§ angiven karta (bilaga 2)
– I övrigt inom allmänheten upplåtna parker och planteringar, gång- och cykelbanor, lekplatser och motionsspår samt till allmänt begagnande upplåtna bad – och campingplatser. 

Huddinge kommun

16 § Hundar

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadade personer eller för polishund i tjänst eller för godkända signal- och servicehundar.

 

17 § Kopplingstvång för hundar

Hundar skall hållas kopplade på offentliga platser samt på plats som enligt 3 § jämställs med offentlig plats. Vidare skall hundar hållas kopplade på kommunala skolgårdar samt på de motionsspår och skidspår som är uppräknade i 21 § nedan. Undantag från kopplingstvånget gäller endast inom särskilt inhägnade områden.

Kopplet skall vara så beskaffat att hundföraren med dess hjälp kan hålla hunden under sådan tillsyn som med hänsyn till dess natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte vistas på begravningsplatser, allmänna badplatser, allmänna lekplatser och allmänna idrottsplatser.

18 § Upplockningstvång

Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: Samtliga torg, parker, planteringar, gator och vägar inom detaljplanelagt område som utgör offentlig plats, motionsspår samt vidare utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.

 

Lomma kommun

Av de lokala ordningsföreskrifterna § 16 framgår kopplingstvånget på offentlig plats.Där stadgas det att kopplingstvång gäller året runt på kyrkogårdar och begravningsplatser, inom kommunens lekplatser, campingplatser, i Alnarpsparken samt i Öresundsparkens motionsspår.  Inom icke inhägnade områden skall tikar hållas kopplade under löptid.

Staffanstorp kommun

15 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller dock inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

16 §
Hundar skall hållas kopplade inom plats för försäljning, lekplatser, idrottshallar, skolgårdar eller motsvarande områden vid förskolor, inom parkområden samt på begravningsplats och plantering omkring kyrka. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn och adress.
Katt får ej vistas på lekplatser.

17 §
Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom detaljplanelagt område i kommunen.

Skinnskatteberg

§ 10 Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i 11 §. Det som sägs i denna paragraf gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. § 11 Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. Hundar får inte vistas på begravningsplatser, ej heller på särskilt anordnade offentliga badplatser och lekplatser. Föroreningar efter hundar skall plockas upp.

Sollefteå kommun

§ 16 Hundens ägare/innehavare är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 § i dessa föreskrifter. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för assistanshund, ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. § 17 Hundar skall hållas kopplade på samtliga motionsspår och badplatser liksom i skidbackar. När en hund inte hålls kopplad skall den bära halsband där ägarens namn, adress och telefonnummer framgår. Alternativt kan hunden vara ID-märkt med synlig tatuering. Hundar får inte vistas på begravningsplatser. Vid vissa av kommunens anläggningar gäller särskilda föreskrifter. Dessa finns att ta del av på respektive plats.
§ 18 Inom detaljplanelagt område eller sådant område utanför detaljplan som kommunen i 2 § i dessa föreskrifter jämställt med offentlig plats, skall föroreningar efter hundar plockas upp.

 Ronneby kommun

§ 14 Hundens ägare, eller den som tagit emot en hund för nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 16 §§. Det som säges i denna paragraf gäller inte för ledarhund för synskadad person , service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst. § 15 Hundar skall hållas kopplade året om såvida inte tillstånd anger annat, på följande platser: Brunnsparken, Brunnskogen och samtliga motionsspår i Ronneby kommun. Rastning av hundar i kommunens beteshagar är förbjudet. I övrigt skall hundar hållas på ett sådant sätt att de ej förorenar eller skadar offentliga platser. Tikar skall under löptiden hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålles kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på begravningsplatser. Om tillsyn över hundar och katter i övrigt stadgas i Lag om tillsyn över hundar och katter (1943:459) § 16 Föroreningar efter hundar skall plockas upp på alla offentliga platser av hundens ägare eller tillfällige vårdare.

 Sorsele kommun

§ 12 Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 13 och 14 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

§ 13 Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: Samtliga idrottsplatsområden, samtliga av kommunen anlagda och utmärkta motionsspår. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. § 14 Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: – gång och cykelvägar – torgplatser – motionsspår – allmänna planteringar – för lek upplåtna gräsmattor där regelbunden gräsklippning sker – idrottsplatsområden.

 

 Eslövs kommun

15 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, serviceoch signalhund för funktionshindrad eller för polishund i tjänst. 16 § Hundar på offentlig plats ska hållas under tillsyn. Hundar får inte vistas på: -nysått eller nyplanterat område -allmän badplats (Sjöholmen) under perioden 1 juni till 30 augusti Hund skall föras kopplad på följande platser: -i centrala Eslöv inom ett området begränsat av Västerlånggatan, Torpstigen, stambanan och Kyrkogatan. -Trollsjöområdet, Gröna torg, Sundelius park i Marieholm samt Gamla torget i Löberöd -försäljningsplats medan torghandel pågår -allmän lekplats inklusive till lek upplåten gräsmatta -idrottsplats och anlagd motionsslinga (agility-banan vid Husarängens motionsslinga undantagen). -begravningsplats – kring kyrka eller skola Tikar ska under löptid hållas kopplade, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. 17 § Fast förorening efter hund ska plockas upp från gångbana, cykelbana, gata, torg, park, lekplats, idrottsplats, anlagd grönyta och plantering samt från särskilt anlagd motionsslinga inom detaljplanelagt område i tätorterna Billinge, Eslöv, Flyinge, Getinge-Gårdstånga, Harlösa, Hurva, Kungshult, Löberöd, Marieholm, Stehag, Stockamöllan och Örtofta.

Katrineholms kommun

§ 16 Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 17 och 18. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad eller för polishund i tjänst. § 17 Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats. Hundar får inte vistas på kommunens allmänna badplatser (se § 3). Inom Djulö Camping skall hund hållas kopplad. § 18 Föroreningar efter hundar på offentlig plats skall plockas upp.

Stenungsund

Enligt de lokala ordningsstadgarna ska

  • hundar hållas kopplade om de vistas på försäljningsplats eller där torghandel pågår.
  • hundar under tiden 1 april – 30 september  hållas kopplade i parkområden.
  • löptikar hållas kopplade eller inom inhägnat område.

När en hund inte är kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på allmän begravningsplats, badplats, lekplats eller för lek upplåten gräsmatta.

Ovanstående gäller inte för ledar-, service- eller signalhundar, eller polishund i tjänst.

Enligt Jaktlagstiftningen ska hundar hållas kopplade 1 mars – 20 augusti, detta för att skydda vilt under känsliga perioder. Resten av året ska hundar hållas under sådan uppsikt att de inte kan riva djur.

Kom ihåg!

Hundavföring ska plockas upp om den hamnar på offentliga platser.

Piteå kommun

Koppel och hundar

Hundar ska vara kopplade på allmänna vägar, gator, torg och parker samt andra offentliga platser. Koppeltvång gäller även för vissa motionsspår bland annat Grisberget, Strömlida och Klubbgärdsberget.

Mellan 1 mars och 20 oktober får hundar inte springa lösa i naturen. Syftet är att skydda vilda djur under den mest känsliga tiden på året när de får ungar. Övrig tid på året ska hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt.

När en hund inte är kopplad ska den bära halsband där ägarens namn, adress och telefonnummer framgår, alternativt vara ID-märkt med synlig tatuering.

Föroreningar från hund

Det är viktigt att du plockar upp efter din hund när du rastar den. Ta med en plastpåse när du rastar hunden. Plocka upp bajset och släng det i någon av de hundlatriner som finns uppsatta i kommunen eller ta hem det till din egen soptunna. På så vis undviker andra människor i närheten obehag. Detta är extra viktigt inom offentliga platser inom kommunens tätorter, med skyltar utmärkta gång-, cykel- och mopedvägar samt på Pite Havsbad. Kom ihåg att det som göms i snö kommer fram i tö. Det är inte speciellt trevligt att trampa i hundbajs.

 Karlshamn

Enligt Karlshamns kommuns Lokala Ordningsföreskrifter paragraf 13 och 14 framgår var inte hundar får vistas och när hundar skall hållas kopplade.

I de kommunala naturreservaten Långasjönäs naturreservat och Stärnö–Boöns naturreservat är det förbjudet att medföra ej kopplad hund.

För övrigt gäller lagen om tillsyn över hundar och katter

 Lomma

I Lomma kommun gäller  kopplingstvång för hundar på kyrkogårdar och begravningsplatser, inom kommunens lekplatser, campingplatser, i Alnarpsparken samt i Öresundsparkens motionsspårInom icke inhägnade områden skall tikar hållas kopplade under löptid.

Ovanåkers kommun

16 § Hundar skall hållas kopplade inom följande områden:

  •  Edsbyns tätort.
  •  Alfta tätort.
  •  Kyrkogårdar och begravningsplatser.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

17 § Inom de områden där kopplingstvång råder skall föroreningar efter hundar plockas upp.

Luleå kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Luleå Hundar skall hållas kopplade inom centrum (bilaga 1:2, se nästa sida) hela året. I övrigt skall hundar hållas kopplade på försäljningsplats medan torghandel pågår, på lekplats samt under perioden från och med den 1 maj till och med den 30 september i park och på planteringsplats. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. Av 2 och 3 §§ framgår att regleringen i detta stycke endast omfattar offentliga platser och vissa med offentliga platser jämställda områden. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på följande begravningsplatser: Innerstadens kyrkogård, Örnäsets kyrkogård, Nederluleå kyrkogård och Råneå kyrkogård. Om hundar Om hundar Föroreningar efter hund skall plockas upp: – inom följande detaljplanelagda områden i Luleå tätort: Innerstaden, Norra Bergnäset, Villastaden, Bergstaden, Trolleberg, Trollheden, Trollnäs, Mjölkudden, Notviken Östermalm, Bergviken, Kallkällan, Klintbacken, Porsön, Björkskatan, Lulsundet, Kronan, Malmudden, Östra och Västra Skurholmen, Fridhem, Lövskataheden, Svartöstaden, Örnäset, Bredviken, Lerbäcken, Burströmska Gärdan, Karlsvik och Hertsön. – inom följande detaljplanelagda områden i Gammelstads tätort: Stadsön, Ektjärn, Öhemmanet och Kyrkbyn. – inom följande detaljplanelagda områden i Råneå tätort: Tallheden, Västibyn, Centrala Byn, Östra Byn, Norra Byn, Sundet, Hägnheden och Holmen. – inom detaljplanelagda områden i Södra Sunderbyn, Alvik, Antnäs, Bensbyn, Bälinge, Måttsund, Rutvik, Klöverträsk, Persön, Sundom, Jämtön och Niemisel. – på gång, cykel- och mopedbanor inom övriga detaljplanelagda områden än vad som ovan uppräknats.

 Finspångs kommun

§ 15 Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte ledarhund för synskadad person, service- eller signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst, med i 15 punkt 2 angivna undantag. För beviljad och ordinerad ledarhund för synskadad person, service- eller signalhund för funktionshindrad person, gäller det som sägs i 16 och 17 §§ endast vid allmänna badplatser. 2008-09-16 4(5) FFS 101.00 Sådan hund skall vara tydligt märkt så att det framgår vilken sorts hund det är samt vem den tillhör. § 16 Hundar skall hållas kopplade på gatu- och parkmark, torg, cykel- och gångbanor, kommunens allmänna badplatser (offentlig plats inom detaljplanelagt område, tätort och/eller sammanhållen bebyggelse) inom begravningsplatser samt i motionsspår. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får dock inte vistas på allmän försäljningsplats medan torghandel pågår. § 17 Föroreningar skall plockas upp på gatu- och parkmark, torg, cykel- och gångbanor, kommunens allmänna badplatser (offentlig plats inom detaljplanelagt område, tätort och/eller sammanhållen bebyggelse), inom begravningsplatser samt i motionsspår.

Haparanda kommun

14 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 16 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad, signalhundar för hörselskadade, servicehundar för rörelsehindrade och diabeteshundar för diabetiker eller för polishund och av polisen godkänd väktarhund i tjänst.

15 §
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: Offentliga platser.
När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

16 §
Inom följande områden ska föroreningar efter hundar plockas upp: Detaljplanelagda områden.

Götene kommun

12 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 13 och 14 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för hund i offentlig tjänst.

13 § Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: Badplatserna i Blomberg, Källby och Årnäs, på försäljningsplats på Stora torget i Götene medan torghandel pågår, motionsspåren i Brännaskogen Götene, Hällekis, Källby, Lundsbrunn och Österäng samt under tiden 1 april – 30 september i park eller plantering. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på begravningsplatser.

14 § Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: På offentlig plats.

 Hammarö kommun

Hundar 14 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 16 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. 15 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats inom detaljplanelagt område samt inom de områden där utanför, som jämställs med offentlig plats (se 3 §). Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på begravningsplatser och kyrkogårdar. Hundar får inte badas inom för allmänheten upplåtet friluftsbad eller i anordnad plaskdamm. Vidare skall hundar hållas kopplade på dessa områden.

Eda kommun

1 mars- 20 augusti

Hunden får inte springa lös i skog och mark mellan 1 mars och 20 augusti, hundförbudstiden.

Även under annan tid på året måste du som är hundägare ha din hund under uppsikt, så att hunden inte kan skada eller störa djurlivet.

Hundägarens ansvar

Vi vill påminna om hundägares ansvar enligt lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter.

Som hundägare i Sverige har man ett så kallat ”strikt” ansvar för sin hund, vilket innebär att man i samtliga fall ansvarar och är ersättningsskyldig för de skador som ens hund kan orsaka på människor, djur eller föremål.

Ovanstående innebär inte automatiskt att hunden inte får vara okopplad vid tiden då hundförbudstiden ej råder, men den måste dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad

Om dessa bestämmelser inte följs kan det leda till en polisanmälan.

Hagfors kommun

6 §

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för längre tid eller endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att plocka upp föroreningar efter hunden inom detaljplanelagt område.

Detta gäller inte för assistanshundar, såsom ledarhundar för synskadade, signalhundar för hörselskadade, servicehundar för rörelsehindrade, diabeteshundar för diabetiker eller för polishund i tjänst.

 

Grästorp kommun

12 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 13 och 14 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för hund i offentlig tjänst. 13 § Hundar skall hållas kopplade inom ”Skubbets” motionsspår, Forshallspromenaden utefter Nossan samt gång- och cykelväg från Grästorps tätort till Tengene kyrkogård. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på begravningsplatser. 14 § Föroreningar efter hundar på allmän plats inom detaljplanelagt område samt platser som jämställs med offentlig plats enligt 3 §, skall plockas upp.

 

Gislaveds kommun

15 § Husdjurets ägare, den som tagit emot ett husdjur för underhåll eller nyttjande eller den

som endast tillfälligt vårdar ett husdjur är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det

som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, servicehund för

rörelsehindrade, signalhund för hörselskadad eller för polishund i tjänst.

16 § Husdjur skall hållas kopplade inom följande områden: På försäljningsplats medan torghandel

pågår, på lekplatser och badplatser som är offentliga samt under tiden fr o m 1 mars

t o m den 31 augusti i park eller plantering.

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade

områden. När ett husdjur inte hålls kopplat skall det ha halsband på sig med ägarens namn,

adress och telefonnummer.

Det är förbjudet att rasta eller låta husdjur bada på allmänna badplatser. Förbudet skall

offentliggöras genom skyltning. Husdjur får inte vistas på begravningsplatser.

17 § Inom följande områden skall föroreningar efter husdjur plockas upp: gångbanor, gator,

vägar, torg, särskilt iordningställda parker och planteringar, badplatser, elljus- och motionsspår,

lekplatser samt idrottsområden.

Gällivare kommun

12 § Den som har hand om hund eller katt är skyldig att följa bestämmelserna i 13 och 14 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för servicehund för funktionshindrad person, ledarhund för synskadad person eller för polishund för tjänst. 13 § Hundar och katter skall hållas kopplade inom följande områden: Alla offentliga platser inom tätorterna Malmberget, Gällivare och Koskullskulle. Avgränsning av tätorterna framgår av bilaga 2. Hundar och katter får vistas kopplade på begravningsplatser. När en hund eller katt vistas på offentlig plats inom kommunen och inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. 2 3 14 § Hund/katt och häst skall rastas på sådant sätt så den ej förorenar på offentlig plats och om så trots allt sker åligger det den som rastar hund/katt eller häst att å offentlig plats inom tätorterna Malmberget, Gällivare och Koskullskulle undanföra föroreningen.

 

Gagnef kommun

14 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 15, 17 och 18. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte assistanshundar försedda med tjänstetecken eller för polishund i tjänst. 15 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats, på de platser som i § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats samt inom sammanhållen bebyggelse. När en hund inte hålls kopplad skall den vara märkt genom öronmärkning, halsband eller på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren. 16 § Katter, som vistas lösa på offentlig plats eller därmed jämställda områden enligt 3 §, skall den vara märkt genom öronmärkning, halsband eller på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren. 17 § Fasta föroreningar efter hundar och katter skall plockas upp på/invid gång- och cykelvägar, torg, parker, planteringar och gräsmattor som regelbundet sköts, samt motionsspår. 18 § Hundar och hästar får ej vistas på de badplatser som anges i bilaga A punkt 1 mellan den 1 juni – 1 september.

 

Hedemora kommun

§ 14 Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i 15:e och 16:e §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. § 15 Hundar skall hållas kopplade a) på försäljningsplats medan torghandel pågår b) på lekplatser c) på offentliga badplatser, under tiden 1 juni – första september varje år d) på idrottsanläggningar och markerade motionsspår e) samt under tiden fr.o.m den 1 april t o m den 30 september i park eller plantering, Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad, skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på kyrkogårdar. § 16 Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: Gator, torg, gångvägar, parkeringsplatser, parker samt lekplatser och offentliga badplatser. Upplockningsskyldigheten gäller även för järnvägsstationen i Hedemora jämte bussuppställningsområdet, campingplatsen vid Brunnsjön, markerade motionsspår, idrottsanläggningar samt området vid Vasahallen.

 

Bromölla Kommun

Hundar skall hållas kopplade inom torgplatser och lekplatser.

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade

områden.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och

Hundar får inte vistas på begravningsplatser. Hundar får inte vistas på av kommunen

iordningställda badplatser under tiden 15 maj-15 september, med undantag för

Strandängens norra del där hundbad medges.

§ 17 Föroreningar efter hundar ska plockas upp inom detaljplanelagt område.

 

Eksjö kommun

16 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst. 17 § Hundar skall hållas kopplade på motionsspår som anges i 3 §, på allmänna försäljningsplatser medan torghandel pågår, lekplatser, parker, kyrkogårdar, samt begravningsplatser. Med allmänna försäljningsplatser avses Stora Torget, Eksjö och Torget, Mariannelund. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhängnade områden. Hundar får inte bada vid de kommunala badplatserna. De ska under perioden 1 maj tom 30 september hållas kopplade på badplatserna och under ständig uppsikt av hundägaren eller den som tillfälligt vårdar hunden. Föroreningar efter hundar ska plockas upp. 8 § Föroreningar efter hund ska plockas upp från allmän platsmark inom detaljplanelagt område i tätorterna Eksjö, Höreda, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp, Mariannelund och Bellö.

 

 

 

 

Visa att du gillar oss

Om heidi

Kolla in detta också :)

Kursserie om marsvin

Mia Winge – grundare av Marsvinshjälpen bjuder här på första avsnittet i hennes nätbaserade kursserie. …

Lämna ett svar

Hoppa till verktygsfältet